Všeobecné podmínky

Jazykové kurzy Gut’n Tag (JKGT), představují jazykové služby poskytované na základě oprávnění dle Živnostenského listu Lucií Cápíkovou (poskytovatel). Tyto podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem a klientem (případně jeho zákonným zástupcem) a jsou pro zúčastněné strany závazné.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Obecné podmínky účasti v jazykových kurzech tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • Účastníky občanskoprávního vztahu jsou JKGT na jedné straně (učebna Malinovského nám. 4, Brno 602 00) a klient jazykového kurzu.
 • Klientem se rozumí fyzická osoba, která se zúčastní jazykového kurzu.

3. PŘEDMĚT SLUŽEB

 • Předmětem služeb je zajištění vzdělávacích služeb formou kurzu s maximálním počtem účastníků 12 osob + 1 osoba náhradník, pokud není v „Závazné přihlášce“ uvedeno jinak.
 • Předmětem služeb je obstarání učebních pomůcek (vzdělávacích podkladů).
 • Délka vyučování je udávána ve vyučovacích hodinách. Délka jedné vyučovací hodiny je u skupinových kurzů 90 minut u individuálních kurzů 60 minut.
 • Podmínkou zařazení klienta do vzdělávacího kurzu je uhrazení celkové ceny kurzu (dále jen kurzovného) před jeho začátkem, pokud není sjednáno jinak.

4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 • Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v písemné či elektronické přihlášce. Za nezletilé účastníky podepisuje přihlášku a dále jedná jejich zákonný zástupce.
 • Smluvní vztah mezi JKGT a klientem vzniká při závazném přihlášení k účasti na jazykovém kurzu, a to předáním klientem řádně vyplněné „Závazné přihlášky“ a uhrazením kurzovného. Písemnou přihlášku je možno podat osobně nebo elektronicky. Převzetím této přihlášky a úhrady se poskytovatel zavazuje zajistit klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
 • Klient nemá nárok na snížení kurzovného z důvodu státních svátků a prázdnin. Kurzovné se rovněž nesnižuje z důvodu absence klienta na výuce.

5. CENA OBSTARÁVANÝCH SLUŽEB

 • Kurzovné a hodinový rozsah kurzu jsou uvedené v „Závazné přihlášce“.
 • Kurzovné musí být vždy uhrazeno minimálně 3 dny před samotným zahájením kurzu v plné výši, rozložené platby nejsou možné. Úhradu je možno provést v hotovosti osobně v učebně nebo bankovním převodem na účet JKGT. Bezhotovostní platbu lze provést na základě údajů uvedených v přihlášce (číslo účtu, variabilní symbol). Dnem úhrady se rozumí datum připsání kurzovného na účet JKGT.
 • Klient má nárok na účast v kurzu až po uhrazení celkové výše kurzovného.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 • JKGT nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež klient utrpí v jejích prostorách.

7. ZMĚNY V ROZSAHU SLUŽEB, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

 • JKGT je oprávněna zrušit kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob. Klienti obdrží zpět zaplacené kurzovné nejpozději do 14 dnů od ohlášení zrušení kurzu. JKGT je rovněž oprávněná zkrátit semestr, pokud je počet přihlášených osob nižší, a to pouze se souhlasem všech přihlášených studentů, kteří budou o této skutečnosti informováni, přičemž poměrná neodučená část bude klientům vrácena.
 • Nečerpá-li klient, ať už z části nebo plně, objednané a zaplacené služby, z důvodu nesouvisejícího s činností JKGT, nevzniká klientovi nárok na náhradu ceny dotčených služeb ani na slevu z kurzovného. Klient má právo převést čerpání služeb na druhou osobu (náhradníka) a v případě, že se tak stane, vyvstává povinnost písemně JKGT informovat.
 • JKGT si vyhrazuje právo na výměnu lektora a na změnu místa konání kurzu.
 • Stornovací poplatky účtuje JKGT klientům na základě osobního nebo písemného oznámení při každém stornu účasti za každou přihlášenou osobu ve výši:
  • 0,- Kč při jakémkoliv stornu již objednaného kurzu 7 dní před jeho zahájením,
  • při stornu již probíhajícího kurzu se v případě jednosemestrální úhrady kurzovného kurzovné nevrací,
  • při stornu kurzu s úhradou kurzovného na dva semestry se vrací poměrná část kurzovného po odečtení zvýhodnění, které čerpal klient na první semestr, pokud klient sdělí závaznou písemnou formou své rozhodnutí nepokračovat v kurzu nejpozději 45 dní před začátkem prvního semestru. V opačném případě se kurzovné nevrací.
 • Stornovací poplatek se neúčtuje, pokud převede klient práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s  JKGT na jinou osobu (náhradníka) nebo pokud se účast stornuje z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění či úrazu vyžadujících hospitalizaci či dlouhodobé upoutání na lůžko nebo v případě smrti, a tato informace je společnosti JKGT oznámena v nejkratší možné lhůtě. Nesplní-li účastník tuto svou povinnost, účtují se storno poplatky v plné výši.
 • Vrácení kurzovného „v případě nespokojenosti“ může být uplatněno pouze u skupinových vzdělávacích kurzů, a to při prokazatelném absolvování prvních dvou bezprostředně následujících vyučovacích hodin probíhajících maximálně během prvních dvou týdnů po přihlášení, a to pouze za podmínky uhrazení celého kurzovného daného kurzu.
 • V případě reklamace musí být tato klientem doručena v písemné formě do 5 dnů od zjištění neshody. Tato reklamace bude projednána a posouzena. O každé takové reklamaci bude vyhotoven reklamační protokol, ve kterém se specifikuje: reklamující osoba, reklamovaný produkt či služba, zjištěná závada, návrh řešení. Oprávněná reklamace bude v součinnosti s reklamujícím vyřízena do 30 dnů od doručení písemné stížnosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • JKGT prohlašuje, že s osobními údaji poskytnutými klientem bude nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
 • Klient podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v „Závazné přihlášce“, které poskytl JKGT, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely JKGT.

9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. března 2020, a téhož dne nabývají právní účinnosti.
 • Klienti stvrzují svým podpisem na závazné přihlášce, že jsou jim „Všeobecné podmínky“ známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.