Prohlášení o ochraně osobních dat

Jazykové kurzy Gut’n Tag (JKGT), představují jazykové služby poskytované na základě oprávnění dle Živnostenského listu Lucií Cápíkovou (poskytovatel). Tyto podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem a klientem (případně jeho zákonným zástupcem) a jsou pro zúčastněné strany závazné.

1. Zásady zpracování osobních údajů:

Fyzická osoba Lucie Cápíková se sídlem Rymice 37, 769 01, Holešov, IČ: 08839212 (dále jen „Správce“), v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů̊), informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejích služeb. 

2. Osobní údaje:

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • v případě rozřazovacího testu: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail
 • v případě přihlášky do kurzu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum a místo a stát narození.

3. Účel zpracování:

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při přihlášce do kurzu (přes webový formulář, emailem, telefonicky), pro následující účely:

• zajištění zápisu do kurzu v daném termínu

• za účelem oprávněného zájmu – údaje z rejstříku trestů

• poskytnutí rozřazovacího testu

• zajištění registrace na zkoušky k certifikaci

• za účelem plnění smlouvy

• kontaktní osobní údaje a historii relevantní komunikace s Vámi pro účely přímého marketingu, kdy Vás bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. aktuálně otevírané kurzy, novinky a slevové akce, slovíčka a fráze, užitečné tipy ke studiu němčiny) elektronickou cestou (email), pokud zasílání předem neodmítnete.

Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně. 

Správce získává údaje přímo od subjektů.

4. Právní základ:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Fyzická osoba Lucie Cápíková je oprávněná zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné před uzavřením smlouvy o poskytování jazykového kurzu.

Osobní údaje jsou tedy nutné pro organizaci jazykových hodin a případné uzavření výše uvedené smlouvy. Bez těchto údajů nebude možné se zapsat do jazykového kurzu.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

5. Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

6. Doba zpracování

Přihlášky budou uchovány po dobu 5 let  v databázi Správce, pro nabídku a možný nástup do navazujících jazykových kurzů. Kontaktní a osobní údaje (jméno, příjmení) dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu uchování přihlášky. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
 • právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. března 2020, a téhož dne nabývají právní účinnosti.